Stadgar för Marknadsetiska Rådet (MER)

Huvudmän

1 §

Marknadsetiska Rådet (MER) bildades av Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté (ICC) och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM). MERs huvudmän framgår av bilaga 1.

Uppgift

2 §

MER har till uppgift att självständigt göra uttalanden om en marknadsföringsåtgärd eller en annan åtgärd med anknytning till marknadsföring är förenlig med vad som är eller bör anses vara god affärssed.

MER kan också efter beslut vid huvudmannamöte, ha till uppgift att verka inom ramen för en huvudmans särskilda egenåtgärdssystem enligt av denne antagna regler.

3 §

MER grundar sin bedömning på Internationella Handelskammarens (ICC) marknadsföringskoder, såsom Grundregler för reklam, Regler för säljfrämjande åtgärder, Regler för miljöreklam och Internetregler (Riktlinjer för reklam och marknadsföring) där så kan ske.

MER kan vid behov även beakta andra uttryck för god affärssed, såsom för särskilda områden allmänt accepterade eller av näringslivsorganisation fastställda normer, t ex områdena för barnreklam, alkoholreklam och reklam för hälsoprodukter.

Organisation

4 §

MER består av en ordförande, en vice ordförande samt ytterligare ledamöter till ett antal högst motsvarande antalet huvudmän, dock minst åtta. Vid förfall för ordföranden tjänstgör vice ordföranden.

Ordföranden, vice ordföranden samt övriga ledamöter utses vid huvudmannamöte enligt 9 § för en period av två år. Första mandatperioden kan vara kortare. Omval för ny mandatperiod kan ske.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister med goda insikter i marknadsrätt.

Ledamöter skall väljas bland personer med goda insikter i reklam och marknadsföring och så att MER får en allsidig näringslivsrepresentation. Minst en ledamot skall vara särskilt insatt i frågor rörande marknadsföring mot barn och minst en bör utses bland företrädare för allmänintresset, särskilt konsumentintresset.

Avgår ordföranden, vice ordföranden eller ledamot före mandatperiodens utgång, kan annan person utses för återstående mandatperiod. Sådant val kan med minst en månads varsel förrättas genom majoritetsbeslut bland huvudmännen utan att dessa möts vid huvudmannamöte.

Vid förhinder för både ordföranden och vice ordföranden att medverka i behandlingen av visst ärende kan MER själv inom sig utse interimsordförande för behandling av detta ärende.

För att stödja MERs verksamhet med synpunkter på resursanvändningens effektivitet och målinriktning kan en förtroenderevisor utses. Därvid gäller 2 och 5 st. Förtroenderevisorn skall avrapportera sitt uppdrag till huvudmannamöte under 9 § 3 st k.

5 §

Sekreteraren svarar, under överinseende och i samråd med ordföranden, för organisationen och förvaltningen av MERs angelägenheter.

Beredningen av inkomna ärenden skall ske enligt en av MER antagen instruktion för ärendehanteringen.

5 a §

Sekreterare utses inom eller utom MER vid huvudmannamöte enligt 9 § för en period av två år. Omval av sekreterare för ny mandatperiod kan ske.

Avgår sekreteraren före mandatperiodens utgång utses ersättare i den ordning som anges i 4 § näst sista stycket.

Sekreteraren skall i enlighet med MERs instruktion bereda inkomna ärenden, föredra dessa inför MER samt upprätta förslag till beslut. Sekreteraren skall vidare upprätta förslag till verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och budget.

6 §

MER får i ett ärende adjungera sakkunnig med särskilda insikter i fråga som är under bedömning.

Huvudmannaskap och huvudmannamöte

7 §

Organisation eller företag kan antas som ny huvudman efter beslut vid huvudmannamöte. Huvudman skall ekonomiskt bidra till verksamheten enligt beslut vid huvudmannamöte.

8 §

Huvudman har en röst i angelägenheter som rör MER.

Huvudman kan senast åtta veckor före huvudmannamöte då val skall förrättas till valnämnden föreslå ordförande, vice ordförande, ledamot samt sekreterare. Förslag på andra frågor att behandla vid huvudmannamöte skall lämnas till MERs sekreterare senast fyra veckor före mötet.

Vid val av ersättare för ordföranden, vice ordföranden, ledamot och sekreteraren för återstående mandatperiod, som enligt 4 och 5 a §§ sker utanför huvudmannamöte, görs röstningen genom brevsvar till valnämnden. Huvudman som ej besvarar förslagen anses ha lagt ned sin röst.

9 §

Ordinarie huvudmannamöte skall hållas en gång per år före november månads utgång. Sekreteraren skall senast två veckor före mötet skicka kallelse med föredragningslista och inkomna förslag till samtliga huvudmän.

MERs ordförande och förtroenderevisor skall kallas till mötet.

Som mötets beslut gäller det som majoriteten av de närvarande huvudmännen och de frånvarande huvudmän, som lämnat fullmakt till närvarande huvudman, enas om. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.

Följande frågor skall behandlas

a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Upprättande av röstlängd
d. Eventuellt beslut om ny huvudman
e. Eventuellt val av ordförande och vice ordförande för återstående eller ny mandatperiod
f. Eventuellt val av ledamöter och sekreterare för återstående eller ny mandatperiod
g. Utseende av valnämnd om minst tre personer
h. Ekonomisk redogörelse
i. Fastställande av avgifter för huvudmännen för kommande kalenderår
j. Fastställande av anmälningsavgift för kommande kalenderår
k. Redogörelse för MERs verksamhet sedan föregående huvudmannamöte
l. Dag för nästa huvudmannamöte
m. Övriga frågor

Extra huvudmannamöte skall hållas inom tio veckor efter det att minst tre fjärdedelar av huvudmännen gemensamt begärt sådant möte.

10 §

Organisation eller företag som önskar utträda skall skriftligen underrätta sekreteraren om det. Utträdet kan ske tidigast vid utgången av kalenderåret efter det att uppsägningen mottogs av sekreteraren. Under uppsägningsåret skall huvudmannen ekonomiskt bidra till verksamheten i samma utsträckning som övriga huvudmän under detta år.

Upptagande och beredande av ärende

11 §

På begäran av enskild person, av näringsidkare, sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare, branschetisk nämnd, domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet avger MER uttalande enligt 2 § avseende viss vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan åtgärd med anknytning till marknadsföring.

MER är oförhindrat att på eget initiativ avge uttalande i marknadsföringsetisk fråga av större betydelse utan att uttalandet avser viss vidtagen åtgärd. Sådant uttalande kan även avges på begäran av branschetisk nämnd, domstol, annan statlig eller kommunal myndighet eller huvudman.

12 §

Förfarandet hos MER är skriftligt, om MER inte beslutar annat.

13 §

I begäran om uttalande, som kan göras via e-post, skall skriftligen klart anges vilken marknadsföringsåtgärd som avses, vad det är i denna som det begärs att MER skall uttala sig om och varför. Utredningsmaterial som åberopas bör bifogas så långt det är möjligt. MER kan begära att kompletterande motivering eller utredning ges in.

14 §

Vid huvudmannamöte fastställd anmälningsavgift skall erläggas av myndighet och juridisk person som begär uttalande av MER. MER kan dock i det enskilda fallet besluta att avgift inte skall utgå. Enskild person erlägger inte anmälningsavgift.

15 §

Utredningsavgift kan tas ut av den eller dem som begär eller förklarar sig ha intresse av ett uttalande, om detta anses erforderligt för ärendets behandling. Avgiften bestäms av MERs ordförande i samråd med de nämnda intressenterna.

16 §

MER beslutar om fråga skall tas upp till bedömning.

Därvid skall särskilt beaktas om

  1. frågan enligt MERs bedömning saknar principiellt intresse
  2. frågan avser en marknadsföringsåtgärd som enligt MERs bedömning ligger alltför långt tillbaka i tiden för att prövas
  3. begäran om uttalande inte utformats eller kompletterats i enlighet med anvisningarna i 13 §
  4. frågan avser en marknadsföringsåtgärd som det är lämpligare att behandla inom ramen för andra näringslivets egenåtgärder för bedömning av god sed vid marknadsföring
  5. i 14 och 15 §§ avsedda avgifter ej erläggs.


17 §

Den som ansvarar för den åtgärd som en begäran enligt 11 § första stycket avser skall beredas tillfälle att inkomma med svaromål. Den som begärt uttalandet skall få del av svaromålet.

18 §

Finner MER att ett ärende inte kan utredas på ett tillfredsställande sätt skall ärendet avskrivas från vidare handläggning.

Sammanträden och beslut

19 §

Beslut kan fattas av ordföranden ensam dels i frågor enligt 12 §, 13 § sista meningen, 14-16 §§ samt 18 §, dels i uppenbara fall då den anmälda marknadsföringsåtgärden klart strider mot god affärssed enligt MERs fasta praxis eller är klart fri från anmärkning. Vid närmast följande möte skall sådana beslut redovisas för rådet.

Beslut i annat fall fattas vid sammanträde med MERs ledamöter. Om särskilda skäl föreligger som t ex att ett ärende bedöms vara brådskande och nästa möte ligger långt fram i tiden kan beslut fattas per capsulam.

20 §

I annat fall än som avses i 19 § första stycket är MER beslutfört när vid sammanträde eller vid fattande av beslut per capsulam ordföranden, vice ordföranden eller interimsordförande enligt 4 § sista stycket samt minst fyra andra ledamöter deltar.

Vid behandlingen av ett ärende som rör marknadsföring riktad mot barn skall en ledamot med särskilda insikter i sådana frågor delta eller före MERs beslut i ärendet ha samrått med ordföranden och sekreteraren.


21 §

Som MERs beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

22 §

Angående jäv mot ordföranden, vice ordföranden, ledamot eller sekreteraren gäller bestämmelserna i 4 kap 13 § rättegångsbalken om jäv mot domare.

Den som är jävig får inte närvara vid MERs diskussion eller i övrigt delta i ärendets behandling.

Omprövning

23 §

MERs beslut kan inte överklagas. MER kan dock ompröva ett tidigare beslut om nya förhållanden motiverar det eller det framkommer att fel begåtts i handläggningen som kan ha inverkat på beslutet.

Uttalanden

24 §

MERs uttalanden skall avfattas skriftligen. De skall innehålla en beskrivning av bakgrunden till ärendet samt parternas argumentering, MERs motivering för ställningstagandet, beslutet samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet och skiljaktig mening. Skiljaktig mening skall fogas som bilaga till uttalandet.

Uttalandena skall på MERs vägnar skrivas under av ordföranden och föredraganden i ärendet.

Uttalandena är offentliga.

Övriga frågor

25 §

Vid sammanträde skall föras protokoll. MERs uttalande skall fogas till protokollet som bilaga. Protokollet skall justeras av ordföranden i ärendet.

26 §

Handlingar i ett ärende hos MER får inte utan medgivande av MER lämnas till utomstående. Inte heller får uppgifter i sådana handlingar på annat sätt röjas för utomstående utan MERs medgivande. Beslut i dessa frågor får fattas av ordföranden ensam och skall i så fall redovisas för rådet vid närmast följande möte.

27 §

Den som deltagit i handläggning av ett ärende i MER får inte röja för utomstående vad som har förekommit vid rådets diskussion i ärendet eller innehållet i ett uttalande som ännu inte har offentliggjorts.

28 §

MER skall i anslutning till ordinarie huvudmannamöte lämna en redogörelse för arten och omfattningen av sin verksamhet sedan tiden för föregående ordinarie huvudmannamöte.

29 §

Dessa stadgar kan efter MERs hörande ändras genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande huvudmannamöten.

________________________________

Dessa stadgar gäller från den 1 mars 2005 och ersätter då tidigare fastställda stadgar.