Stiftelsen Friends

2008-10-23

Arkiverat under:

Anmälda av privatperson

Nyckelord

Spara uttalandet:

UTTALANDE 37/2008 - Dnr 33/2008

den 14 oktober 2008 angående film med exempel på ord som utgör mobbning och som påståtts vara stötande och diskriminerande

Anmälare

Privatperson

Svarande

Stiftelsen Friends, Stockholm

MERs avgörande

MER finner att den påtalade filmen inte utgör sådan marknadskommunikation på vilken Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation är tillämpliga och att rådet därför inte är behörigt att pröva anmälan.

Bakgrund och anmälan

Stiftelsen Friends har på sin hemsida samt i reklamblock i kommersiella TV-kanaler visat en film. På hemsidan anges syftet med stiftelsens filmer vara att ”lyfta fram problemet med mobbning och väcka känslor”.

I den aktuella filmen visas en pojke när han tre olika dagar är på väg hem med skolväskan över axeln. När han kommer hem och tömmer sin väska ramlar första dagen orden ”ful” och ”mes”, utskurna som schabloner, ur väskan. Andra dagen är det orden ”CP-unge” och ”mongo”. Den tredje dagen går pojken direkt upp på sitt rum och tar ur väskan fram ordet ”Hej”, som han försiktigt placerar på skrivbordet.

En text visas, ”Vi hjälper elever att stoppa mobbning”, följd av stiftelsens bankgironummer.

Anmälaren framhåller att filmen avslutas med organisationens bankgironummer och menar att syftet därför är att få in pengar till verksamheten. Han anser vidare, med hänvisning till ett antal artiklar i ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation, att filmen är kränkande för redan utsatta människor med funktionshinder som cerebral pares och Down’s syndrom. Cerebral pares är en hjärnskada som kan uppstå vid svåra förlossningar och efterlämna störningar i rörelseförmågan inklusive talet. Down’s syndrom, tidigare kallat mongolism, är en medfödd kromosomrubbning som bl a ger karakteristiska kroppsliga förändringar. En extra börda för personer med dessa diagnoser och deras familjer är att diagnoserna används som skällsord av okunniga och hänsynslösa individer.

Därför är det enligt anmälarens mening i högsta grad omdömeslöst att använda dessa uttryck som exempel på ”elaka ord” i TV-reklam. Företrädarna för stiftelsen Friends kränker därmed indirekt personer med sådana funktionshinder.

MERs bedömning

I detta ärende aktualiseras frågan huruvida Friends film i påtalade delar utgör sådan marknadsföring som avses i ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation.

Insamlingsverksamhet utgör i ett offentligrättsligt perspektiv – t ex vid tillämpning av marknadsföringslagen – inte reklam/marknadsföring. I den inte helt ovanliga situationen att givaren/kunden erbjuds någon form av produkt – almanacka, julkort, brevmärken e d – föreligger emellertid marknadsföring.

Inom ramen för MERs verksamhet och vid tillämpningen av ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation har begreppen reklam/marknadsföring dock en vidare innebörd. Rådet har också i tidigare ärenden (uttalandena 5/2005 och 6/2005) konstaterat att Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) antagit regler som i fråga om insamlingsorganisationers marknadsföring bygger på samma principer och synsätt som ICCs regler.  Det finns en påtaglig värdegemenskap mellan de etiska principer och normer som det samlade näringslivet anser bör gälla vid reklam/marknadsföring och de principer som FRII antagit för ”reklam/marknadsföring” av insamlingsverksamhet. Med FRIIs goda minne har MER därför ansett sig behörigt att pröva ärenden gällande ”reklam/marknadsföring” av insamlingsverksamhet.

Filmens huvudbudskap är att de ord och uttryck skolungdomar emellan som lyfts fram i filmen innebär mobbning. I de delar som anmälan avser får filmen enligt MERs ses uteslutande som ett inlägg, och försök till attitydpåverkan, i en debatt om kränkande språkbruk som är alltför vanligt förekommande skolungdomar emellan. Detta slag av budskap utgör inte marknadsföring av insamlingsverksamhet, och det kan enligt MERs mening inte komma i fråga att tillämpa ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation på sådan opinionsbildning. Detta förhållande ändras inte av att filmen avslutas med en uppgift om stiftelsens bankgironummer.

Mot denna bakgrund kan MER inte ta upp anmälan till prövning.