KomplementärMedicinska Högskolan

2008-12-22

Arkiverat under:

Anmälda av privatperson
Fällande uttalanden

Spara uttalandet:

UTTALANDE 41/2008 - Dnr 47/2008

den 17 december 2008 angående påstått ovederhäftiga formuleringar vid marknadsföring av spikmatta

Anmälare

Privatperson

Svarande

KomplementärMedicinska Högskolan, Malmö

MERs avgörande

MER finner, med hänvisning till artikel 5 och 6 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation, att KomplementärMedicinska Högskolan handlat i strid med god affärssed genom att i reklam för en spikmatta göra obestyrkta påståenden om mattans effekter samt använda vetenskapliga termer på ett sätt som ger intryck av att påståendena har vetenskaplig grund.

Bakgrund till anmälan

KomplementärMedicinska Högskolan marknadsför på sin hemsida en spikmatta som påstås ha vissa medicinska effekter. I marknadsföringen anges bl a följande: ”Precis som vid akupunkturbehandling frisätts endorfin från hjärnan. Endorfin lindrar smärta och blockerar smärtimpulserna på ryggmärgsnivå. Därför är akupressurmattan ett utmärkt hjälpmedel vid rygg och nackvärk, ledvärk och stelhet.”
Produkten är CE-märkt.

Anmälan

Anmälaren anser att jämförelsen med akupunkturbehandling när det gäller frisättning av endorfin saknar vetenskapligt stöd, detta särskilt som också effekten av akupunktur är omtvistad. I de medicinska databaser där anmälaren sökt nämns varken spikmattor eller görs där jämförelser mellan sådana mattor akupunktur, men även om akupunktur skulle ha en viss fysiologisk effekt finns det enligt anmälaren inget stöd för att påstå att denna effekt skulle gälla även för spikmattor.

Svaromål

Från KomplementärMedicinska Högskolans sida har man, såsom svaret får uppfattas, bestritt att marknadsföringen av spikmattan skulle strida mot Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation och till stöd för detta anfört huvudsakligen följande.

Spikmattan utvecklades som behandlingsmetod för patienter som ej längre svarade på andra slag av behandling. Forskning avseende mattan har enligt uppgift från leverantör och uppfinnare utförts i Ryssland, och mattan har också med bra resultat testats på över hundra studenter vid KMH-skolan. Den forskare som bedömt de biologiska mekanismerna bakom spikmattans effekter har meriter från såväl Harvard och University of California som Lunds Universitet. Ingen forskning om spikmattan bedrivs ännu i västvärlden, men det innebär inte att hemsidans uppgifter skulle vara vilseledande – de baseras helt på beprövad erfarenhet.

MERs bedömning

Reklamen skall bedömas enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Enligt artikel 5 i dessa gäller att marknadskommunikation skall vara vederhäftig och inte får vara vilseledande. Enligt artikel 6 gäller bl a att i marknadskommunikation inte får användas vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund när sådan i själva verket saknas. Enligt artikel 8 skall alla framställningar som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. En marknadsförare skall ha dokumentation tillgänglig och kunna lägga fram denna som bevis inför ett självreglerande organ som MER. I fråga om medicinska produkter eller marknadsföring med medicinsk argumentering ställs enligt praxis vederhäftighetskravet särskilt högt och dokumentationen för påståendena skall vara vetenskapligt godtagbar.

Svarandeföretaget har inkommit med en mängd olika dokument av varierande art och innehåll. Trots uppmaning har företaget inte lämnat några preciserade uppgifter om de olika dokumentens karaktär eller angett på vilket sätt vart och ett av dokumenten skulle styrka de av anmälaren kritiserade påståendena i marknadsföringen av spikmattan. Företaget har således inte presenterat någon godtagbar bevisning för dessa formuleringar, som därför är obestyrkta och att bedöma som vilseledande. De påtalade påståendena strider mot artiklarna 5 och 6 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.