Cubus

2008-10-23

Arkiverat under:

Anmälda av privatperson
Fällande uttalanden

Nyckelord

Spara uttalandet:

UTTALANDE 38/2008 - Dnr 38/2008

den 14 oktober 2008 angående TV-reklam för kläder som påståtts strida mot god sed genom att normala aktsamhetskrav skulle vara åsidosatta

Anmälare

Privatperson

Svarande

Cubus AB, Billingstad/Norge

MERs avgörande

MER finner med hänvisning till Internationella Handelskammarens (ICC) Grundregler för reklam och marknadskommunikation, artikel 17, att Cubus handlat i strid med god affärssed genom att i TV-reklam för barnkläder återge en scen som utan att det är pedagogiskt försvarbart beskriver en situation där gällande säkerhetsnormer och hälsohänsyn åsidosatts.

Bakgrund till anmälan

Cubus AB har i sin marknadsföring av ungdomskläder använt en reklamfilm som visats i TV. I filmen spelar och sjunger ungdomar i vad som förefaller vara en ”riktig” orkester, med högtalare, mikrofoner och olika instrument. På marken, som är blöt som efter ett regn, ringlar en mängd elektriska kablar.

Anmälan

Anmälaren menar att det är synnerligen olämpligt att i en reklamfilm låta barn stå på regnvåt mark omgivna av kablar och annan strömförande utrustning och ”spela” på elektriska instrument. Barn som ser filmen kan inspireras att göra på samma sätt, och det vore ju rent livsfarligt om de i verkligheten skulle koppla på strömmen. Filmen visas ju dessutom på tider då barn ofta tittar på TV.

Svaromål

Cubus AB har såsom svaromålet får uppfattas bestritt att filmen skulle strida mot god affärssed och till stöd för detta anfört huvudsakligen följande.

I filmen visas en scen där barn mimar till musik. Tanken var att filmens gatumiljö skulle förstärka trenden hos de aktuella produkterna. Det är riktigt att marken är våt, men det är samtidigt tydligt att barnen mimar och att strömmen inte är på.

Cubus har lång erfarenhet av produktioner av reklam för barnprodukter och tar anmälan på allvar. Företaget har förståelse för anmälarens synpunkter och kommer att beakta dem i sin framtida planering av reklamfilmer.

MERs bedömning

Anmälan skall bedömas enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. I artikel 17 anges bl a att marknadskommunikation inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt får innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller av situationer där gällande säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts. Detta gäller enligt MERs uppfattning inte minst om barn avbildas i riskfyllda situationer så att det medför en direkt och påtaglig risk för att barn inspireras att göra efter och då komma till skada. Jfr även artikel 18 under Säkerhet och trygghet.

I filmen visas en scen där barn i lägre tonåren eller något yngre agerar utrustade med ett antal olika elektriska instrument, högtalare och annan elektrisk ljudapparatur. Elektriska kablar syns i närbild där de ligger på den vattenbemängda marken. Att såsom återges ha elektrisk utrustning i direkt kontakt med vatten kan innebära livsfara för en människa som kommer i kontakt med vattnet. Cubus synes vilja göra gällande att det tydligt framgår att barnen mimar och att strömmen inte är inkopplad. MER kan dock inte finna att det finns något inslag i filmen som skulle kunna ge en sådan uppfattning.

Men det måste beaktas att filmen både på grund av scenen som sådan och på grund av de marknadsförda produkterna kan antas väcka intresse hos barn. Även om det funnits inslag i filmen som kunnat uppfattas som att elströmmen inte är påkopplad måste man i ett fall som detta utgå från att barn i aktuella åldrar inte är medvetna om de faror som förenade med elektrisk ström och vatten.

Det agerande som visas i filmen därför i sig ett beteende som måste anses innebär att normala säkerhetshänsyn åsidosätts.

I ärendet är inte helt klarlagt när och i anslutning till vilka slag av program som TV-reklamen sänts. Oberoende av hur det faktiskt förhåller sig i detta avseende finner dock MER vid en samlad bedömning av omständigheterna, särskilt med hänsyn till att det handlar om ett beteende som för barn t.o.m. kan vara livsfarligt, att reklamen strider mot artikel 17 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.