Att göra en anmälan

Vill du anmäla en marknadsföringsåtgärd?

Alla typer av reklam måste utformas i enlighet med gällande lagar och regler. De måste därför uppfylla de krav som ställs i marknadsföringslagen, men det finns även så kallade utomrättsliga regler som branschen själv har ställt upp. Dessa regler återfinns huvudsakligen näringslivets olika marknadsföringskoder, varav den viktigaste är Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation. Dessa regler kan du läsa här eller hämta som en PDF-fil hos ICC.

Enligt ICCs reklamregler gäller bland annat att reklam skall vara vederhäftig och ej vilseledande samt att den skall följa vad som anses vara god sed på marknaden. Om du tycker att en viss marknadsföringsåtgärd inte följer dessa krav kan du göra en anmälan till MER.

En anmälan till MER kan göras av vem som helst. För att anmälan skall tas emot och behandlas på korrekt sätt krävs det dock att anmälaren tänker på vissa grundläggande saker.

- Vilka regler strider reklamen emot?
Läs gärna igenom ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation och försök ange vilken eller vilka av artiklarna du anser att reklamen strider emot. Det allra viktigaste är dock att du beskriver vad i marknadsföringen du reagerat emot och på vilket sätt.

- Räcker det med att reklam är dålig för att den skall stoppas?
Tänk på att MERs uppgift inte är att rensa bort dålig eller irriterande reklam. Det räcker inte med att fråga ”får man göra så här?” eller säga ”stoppa detta”. Du måste alltså argumentera för din uppfattning.

- Var såg du reklamen?
Ange var, hur och när reklamen publicerats. Bifoga gärna kopior, eller ännu hellre original, av annonser, broschyrer och liknande. Gäller det tv- eller radioreklam skall du ange när och i vilken kanal sändningen skett. Utomhusreklam och liknande bör också preciseras med plats och tidpunkt.

- Måste jag göra något mer sedan jag skickat in anmälan?
När anmälan väl är skickad behövs det i normalfallet ingenting mer från anmälarens sida. Undantag kan vara om det anses fattas uppgifter i anmälan alternativt om svaromålet påkallar ytterligare förtydliganden. Anmälaren får dock alltid vidare information då ärendet tagits upp till behandling.

- Kan jag vara anonym?
En anmälare kan vara anonym, men det rekommenderas inte. Framför allt är det svårt att kräva ytterligare information om från anmälaren om så behövs vilket kan leda till att ärendet läggs ner. En anonym anmälare får inte heller ta del av vad annonsören svarat eller något personligt besked om utgången i ärendet. Om anmälan görs av en privatperson publicerar vi aldrig anmälarens namn i uttalanden här på hemsidan.

- Kostar det något att anmäla?

Anmälningsförfarandet är kostnadsfritt med undantag för de fall då anmälan görs av företag. Då tas det ut en anmälningsavgift på mellan 10 000 och 25 000 kronor beroende på ärendets karaktär.

Anmälan kan göras via brev, fax eller e-post.

MarknadsEtiska Rådet (MER)
Dalenum 29
181 70 Lidingö
Sweden
fax. 08 636 22 39