2009-02-02 - De fem sista uttalandena från MER

MarknadsEtiska Rådet har i dagarna avgivit sina fem sista uttalanden. Fyra kampanjer fälls och en frias.

MarknadsEtiska Rådet avslutar med dessa fem uttalanden sin ca tjugoåriga verksamhet. Sedan den 1 januari 2009 tar rådet inte emot nya ärenden för behandling. Uppgiften att i enlighet med Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation bedöma var gränserna går för etisk marknadsföring tas nu över av Reklamombudsmannen (RO). De fem avgivna uttalandena gäller anmälningar som kom in under förra året och som behandlades av MER vid ett sista sammanträde i slutet av 2008. Ett kort sammandrag finns nedan.

Att verksamheten i MERs namn upphör innebär också att detta är det sista utskicket efter denna e-postlista.  MER har lovat alla som anmält sig till listan att denna inte skall användas för andra utskick än information från MER. Listan kommer därför efter detta utskick att raderas. Den som vill anmäla sig till Reklamombudsmannens e-postlista kan redan nu göra det på ro@reklamombudsmannen.org.

Alla som varit inblandade i MERs verksamhet vill passa på att tacka för denna tid.

KPA Pensionsförsäkring fälldes av MER för ett adresserat brevutskick med reklam för etiska fonder. Utskicket gjordes till kunder som nyligen bytt förvaltare av tjänstepension från KPA till någon annan.  Rubriken i början av brevet löd: ”Bryr du dig inte längre?” I den följande texten fokuserades på hur stor skada ”fel” fonder kan göra runtom i världen jämfört med de etiska alternativ som KPA erbjöd. MER ansåg att det fanns stor risk att utformningen kunde uppfattas som integritetskränkande för mottagaren. Med hänsyn till detta och till att utskicket endast gjorts till kunder som nyligen placerat om sina pengar stred reklamen enligt MER mot god affärssed.

Unilever kritiserades av MER för en annons för margarinerna Lätta, Milda och Becel. Annonsen hade en bild av ett blommande gult rapsfält. Rubriken löd ”Rätt fett = margarin” och i texten sades bland annat: ”Margarin är väldigt nyttigt” och ”Det är en sanning”. MER konstaterade att det rent sakligt inte fanns några direkta felaktigheter i annonsens enskilda formuleringar, men den förmedlade trots det en helhetsbild som klart överdrev den betydelse som margarin i allmänhet kan ha för ett hälsosamt liv. Annonsen var enligt MER inte utformad med den särskilda försiktighet som måste iakttas vid hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel. Den gav därför enligt MER i sin helhet en alltför kategorisk och obalanserad bild av hur nyttigt margarin är och var därför ovederhäftig och vilseledande.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) fälldes för ett adresserat direktmarknadsföringsutskick för insamling av pengar till forskning om cancer. Försändelsen hade formen av en knappt centimetertjock mindre ask och pryddes av en bild på ett plåster samt texten ”plåster mot cancer”. Utskicket fälldes på en rad punkter. Först och främst saknades helt upplysning på utsidan av försändelsen om syftet med denna, Detta framgick först efter det att man öppnat försändelsen och läst det brev som låg inuti. Syftet med en direktadresserad försändelse måste dock framgå tydligt redan av försändelsens yttre. Dessutom förekom på flera platser på kartongens utsida texten ”Cureious®”. Då Cureious inte är något registrerat varumärke utgjorde detta ett vilseledande inslag på försändelsen. MER konstaterade också att det inte varit möjligt att välja ut mottagarna av försändelsen så att man uteslöt personer som på ett eller annat sätt fått ett cancerbesked. Sådana mottagare skulle enligt MER ha kunnat uppfatta försändelsen som stötande. Den stred därför även av det skälet mot god sed vid insamlingsverksamhet.

Piratförlaget fälldes för marknadsföringen av Liza Marklunds bok ”En plats i solen”. I marknadsföringen ingick ett antal utomhusaffischer som utformats så att de liknade löpsedlar från en kvällstidning. Finstilta avsändarmarkeringar med ”Piratförlaget” och förlagets webbadress längst ned på affischerna var enligt MER inte tillräckliga för att läsaren omedelbart skulle förstå att det handlade om fiktiva löpsedlar. När affischerna först uppfattades som riktiga löpsedlar och man strax därpå kom underfund med att så inte var fallet, låg det enligt MER nära till hands att såsom anmälarna uppfatta ”löpsedelsrubriken” ”Svensk barnfamilj gasmördad i svenskparadiset” som stötande. Marknadsföringen stred därför enligt MER mot god affärssed.

I sitt sista uttalande friar MER en reklamfilm från Orion Pharma för huvudvärkspreparatet Pronaxen. I filmen illustrerades en kvinnas återkommande huvudvärk med en enveten terrier som skällande följde kvinnan runt en hel dag. Bland annat dök hunden upp ur en skrivbordslåda och skällde på kvinnan. Att värken försvann illustrerades genom en restaurangscen där kvinnan sparkade i väg hunden i en vid båge efter att den stört vid matbordet. MER ansåg det humoristiska anslaget vara tillräcklig tydligt, eller åtminstone tillräckligt överdrivet, för att filmen i allmänhet inte skulle uppfattas som överseende med eller uppmanande till djurplågeri.

Ärendena finns att läsa i sin helhet genom att klicka på länkarna nedan.

KPA Fondförsäkring
Unilever
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Piratförlaget
Orion Pharma

Denna webbsida med tidigare ärenden kommer att finnas kvar inom reklamombudsmannens domän och även vara sökbar via Reklamombudsmannens webbsida, www.reklamombudsmannen.org, som lanseras början av mars. Mer information om RO kan fås via www.annons.se.

————————————

Reklamombudsmannen tar över MER:s verksamhet från 1 januari 2009

Från och med den 1 januari 2009 tas MarknadsEtiska Rådets (MER) verksamhet över av Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är ett nytt initiativ för att övervaka och arbeta för att all reklam och marknadskommunikation i Sverige följer de regler som satts upp av Internationella Handelskammaren (ICC).

I praktiken innebär detta att MER i dagarna har lagt ner sin löpande verksamhet och därmed inte kan behandla nya inkommande anmälningar angående marknadsföringsåtgärder. MER kommer dock att avsluta ett antal ärenden som redan ligger för behandling.

Till dess att Reklamombudsmannen har kommit igång med sin verksamhet och formellt kan börja ta emot anmälningar kommer adressen info@marknadsetiskaradet.org fortfarande att vara aktiv, men eventuella anmälningar som inkommer kommer endast att sändas vidare till Reklamombudsmannen utan vidare åtgärd från MERs sida.

Mer information om Reklamombudsmannens verksamhet och kontaktuppgifter kommer att publiceras här på denna sida när det blir tillgängliga samt på Sveriges Annonsörers hemsida på adressen http://www.annons.se.
Under denna länk finns ytterligare information samt följande pressmeddelande angående Reklamombudsmannen.
———-

Reklamombudsman ska sanera branschen från oetisk reklam

För att motverka oacceptabel reklam och säkerställ att den håller en hög etisk nivå lanseras under året Reklamombudsmannen - ekonomiskt uppbackad av landets annonsörer med stöd av reklambyråer och medier.
Målet är att Reklamombudsmannen, på några års sikt, ska vara den självklara instansen för att snabbt utvärdera invändningar och vid behov agera kraftfullt mot alla formera av oacceptabel reklam. Med ett fast kansli ska det bli enklare för konsumenter att anmäla reklam som man av olika anledningar är kritiskt till.

Reklamombudsmannen är tänkt att ersätta såväl ERK och MER som ytterligare ett 40-tal specialiserade nämnder och arbeta brett mot alla former av oetisk reklam. Med Reklamombudsmannen samlar vi alla krafter under en hatt och tilldelar samtidigt denna ansvarsnämnd ökade resurser för att agera ännu snabbare och ännu mer kraftfullt.

Webbplats
Det senaste om Reklamombudsmannen publiceras successivt här på Sveriges Annonsörers webbplats.
Obs! “Reklamombudsmannen.se” är sedan tidigare ett fungerade domännamn, som dock inte är någon officiell webbplats kopplad till Sveriges Annonsörers initiativ.

———-